Trusts – is die kool die sous werd?

In die Wysigingswetsontwerp op Belastingwette (2016) word ‘n nuwe art. 7C in die Inkomstebelastingwet (wet 58 van 1962) voorgestel om rentevrye- en lae rente lenings aan trusts te hanteer. In kort handel die wysiging oor die lenings wat gemaak word aan ‘n trust. Soos Nico van Gijsen dit opsom in die Sake Rapport van 24 Julie 2016:

 

 
“Dit sal van toepassing wees waar jy op enige manier ‘n lening maak aan ‘n trust waar die begunstigdes verwant is aan jou. By lenings aan trusts wat rentevry is, of teen ‘n laer koers gehef word as die amptelike uitleenkoers (tans 8%), sal die verskil by die belasbare inkomste van die lener gevoeg word en belas word teen die lener se belasting koers. Die belasting wat so betaal is moet binne 3 jaar van die trust terug geeis word anders word dit as’n skenking aan die trust geag waarop geskenkebelasting van 20% betaalbaar is”

 

Indien jy ‘n trust wil stig om belasting te vermy, dink weer. Dit is duur om jou bates in ‘n trust te sit en trusts se belastingkoers is hoog. Ook, indien daar kapitaal groei op die bates is wat oorgedra word na ‘n trust, sal die individu kapitaalwinsbelating betaal op oordrag. So waarom dan hoegenaamd ‘n trust stig?
• Die hoofdoel van ‘n trust is die effektiewe bestuur van bates wat eenkant gesit word tot voordeel van jou begunstigdes.
• Dit verminder jou boedelbelasting aangesien die bate in die trust groei en nie in jou persoonlike boedel nie en bates word nie as verkoop geag as jy te sterwe kom nie en dus geen kapitaal wins belasting betaalbaar nie
• Indien jy te sterwe kom (met ‘n inter vivos trust) bly jou begunstigdes inkomste ontvang en hoef hulle nie te wag todat jou boedel afgehandel is nie
• Dit beskerm jou bates vir minderjarige kinders of vir gestremde kinders.
• Indien jy of die trustees insolvent verklaar word val die bates buite jou insolvente boedel en kan jou krediteure nie aanspraak maak op die bates nie.

 

Indien jy besluit om ‘n trust te stig maak seker die volgende 7 dinge word noukeurig gedoen:
• Trustees moet altyd in belang van die begunstigdes optee.
• Trustees moet behoorlik deur die Meester van die Hooggeregshof aangestel word en daar moet ‘n behoorlike Trust akte opgestel wees.
• Alhoewel die wet dit nie spesifiek vereis nie moet ‘n onafhanklike trustee, wie nie ‘n begunstigde of ‘n familielid is nie, aangestel word. Dit word tans gereeld deur die Meester versoek. Dit is veral in ‘n dispuut situasie waar ‘n onafhanklike trustee voordelig kan wees.
• Veranderings in trustees moet behoorlik gedokumenteer en volgens die trust akte gedoen word.
• Trustees moet so gereeld as wat nodig is om hulle plig teenoor die begunstigdes te vervul, vergader, maar moet ten minste een maal ‘n jaar vergader om die finansiële state te bespreek. Die vergaderings moet behoorlik genotuleer word.
• Behoorlike finansiële rekords moet gehou word en finansiële state moet een maal ‘n jaar deur ‘n ouditeur opgestel en deur die trustees afgeteken word.
• Die trust sake moet behoorlik geadministreer word aangesien die Meester enige tyd enige inligting rakende die administrasie, bates en uitbetalings kan versoek. Trustees moet die volgende dokumente in ‘n veilige plek bewaar:
o Trust akte, magtigings briewe en Meester Sertifikate;
o Notules van alle Trustee vergaderings;
o FICA besonderhede van alle Trustees;
o Rekords van alle beleggings en eiendom (title aktes);
o Belasting rekords;
o Finansiële state; en
o Bank State

 

Om saam te vat – Trusts is nie meer ‘n struktuur wat gebruik word vir belasting voordele nie. Maar, trust is nie net ”doom and gloom” soos baie mense glo nie, dit verseker dat jou nalatenskap/welvaart behoue bly. Daar moet net seker gemaak word dat die trust professioneel geadministreer en bestuur word.
Dit is waarom Bovest Trust and Management Services gestig is om in die toekoms alle trusts vir Bovest kliënte te administreer en te bestuur. Johan Buurman het op 1 Augustus 2016 by Bovest aangesluit en sal verantwoordelik wees vir hierdie nuwe afdeling van Bovest.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *