Art 7C en die Begroting se invloed op Trusts

Die Begrotings rede is verby en Art 7C van die Wysigingswetsontwerp op die Belasting, waaroor ons in die  November 2016 Nuusbrief berig het, is deur President Jacob Zuma op 11 Januarie 2017 onderteken en is so in die wet opgeneem. Hoe beïnvloed die 2 gebeure my Trust.

 

 

Uit die begroting is kortliks dat Trusts, behalwe spesiale trusts, teen ’n vaste koers

van 45% belas sal word.

 

Soos ons November berig het, teiken Art 7C die Leningsrekenings wat gemaak is aan Trusts en bring mee dat wanneer ‘n lening deur ʼn natuurlike persoon of verbonde maatskappy aan  ʼn trust toegestaan word en daar nie rente op die lening betaal word nie of die rente op die lening is laer as die amptelike rentekoers, wat  tans 8% beloop, sal die verskil in rente in die hande van die uitlener as  ʼn skenking belas word.  Die R100,000 jaarlikse Skenkingsbelasting vrystelling kan egter vir die geagte skenking gebruik word. Die artikel tree op 1 Maart 2017 in werking en is op alle leningsrekeninge aan Trust van toepassing, ook die wat voor 1 Maart 2017 gedoen is.

 

Die artikel maak egter voorsiening vir ‘n aantal vrystellings van die toepassing op die geagte skenking wat onder andere die volgende insluit:

  • Openbare weldaadsorganisasies
  • Spesiale trusts wat opgestel is om na persone met gestremdheid om te sien
  • n Lening aan ʼn trust, waar die lening aangewend is om ‘n residensiële eiendom aan te koop as n primêre woning vir die persoon wat die lening verskaf het.

 

Belastingbetalers met bestaande lae rente of rentevrye lenings aan trusts moet versigtig kyk na die implikasies van die nuwe wetgewing op hul belasting sake. Oorweging moet ook gegee word aan die implikasies om ‘n Trust te stig en te finansier in die toekoms.

 

Die grootste voordeel van ‘n Trust bly die beskerming van bates vir jou nageslag, vir familielede wat onbevoeg is om bates verantwoordelik te bestuur en teen krediteure. Deur ‘n Trust bly die bates voortbestaan, selfs na die dood van die oprigter.

 

Om egter jou bates in ‘n trust te beskerm moet die volgende proses streng nagekom word:

  • ‘n Familie Trust moet by die Meester van die Hooggeregshof geregistreer word met ‘n volledige skedule van al die bates. Die registrasienommer van die Trust wat deur die Meester uitgereik word moet op al kommunikasie rakende die Trust gebruik word.
  • ‘n Bankrekening moet in die naam van die Trust oopgemaak word.
  • Die Trust moet by die Ontvanger geregistreer word vir inkomste belasting en moet jaarliks geoudit of hersien word deur die Rekeningkundige Beampte.
  • Trustees moet in aangestel word om die Trust te bestuur. Hulle moet minstens een maal per jaar met die ouditeur vergader en notules moet van alle vergaderings en besluite geneem en bewaar word.
  • Indien nuwe bates in die naam van die trust aangekoop word, moet die Trust registrasie nommer op die aankoop dokumente verskyn.

 

Indien bogenoemde nie slaafs gedoen is nie, is jou bates nie beskerm nie.

 

Dit word sterk aanbeveel dat as jy ‘n Trust het om ons te kom sien sodat ons

die struktuur en bestuur van jou Trust kan hersien.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *