Aftrede en jou Neseier

In vorige nuusbriewe is daar verwys na die moeilike derde  lewensfase waarin jy beweeg wanneer jy aftree.

Kortliks – lewensfase een is die tydprek waartydens jy opgelei word om ‘n loopbaan te gaan beoefen en dit kan strek tot jou 25ste lewensjaar, en fase twee is die tydperk wanneer jy ‘n loopbaan beoefen en ‘n inkomste verdien tot ongeveer ouderdom 65.

By aftrede kom jy tot die besef dat jou inkomste-stroom opdroog en dat jy vir die res van jou lewe (wat nie een van ons weet oor hoeveel jaar dit gaan strek nie) afhanklik gaan wees van jou “aftrede-neseier” of beleggingskapitaal.

Hoe nou gemaak?

Dit is belangrik om ‘n begroting op te stel om te bepaal wat dit gaan kos om jou huidige lewensstandaard in die toekoms te finansier. Stel daarna vas wat die noodsaaklike uitgawes soos behuising en voedsel is en waarop geen beleggingsrisiko geneem kan word nie. Die jaarlikse onttrekkingskoers moet nie die kapitaal van die aftrede-portefeulje verminder nie.

Teen hierdie agtergrond geskied die indeling van die aftrede-portefeulje soos volg:

  • Vir eers word alle uitgawes betaal deur onttrekkings uit ‘n konserwatiewe beleggingsrisiko-portefeulje, wat bestaan uit rentedraende instumente soos die geldmark en kapitaalmark. ‘n Moontlike opsie is ook om die noodsaaklike uitgawes uit ‘n kapitaal-gewaarborgde fonds te betaal.
  • Tweedens word ‘n gematigde beleggingsrisiko-portefeulje saamgestel wat ‘n kombinasie van rentedraende instrumente en groei-bateklasse soos aandele en genoteerde eiendom bevat.
  • Derdens word ‘n aggressiewe beleggingsrisiko-portefeulje saamgestel wat die meerderheid groei-bateklasse bevat.

Tydens die jaarlikse evaluering van die groei-prestasie van die aftrede-portefeulje word kapitaal oorgeplaas van die gematigde beleggingsrisiko portefeulje na die konserwatiewe beleggingsportefeulje om uitgawes vir die volgende jaar te kan betaal.

Indien die aftrede-portefeulje nie voldoende gegroei het om inflasie te klop nie, moet die aggressiewe beleggingsrisiko portefeulje versterk word deur kapitaal van die gematigde beleggingsrisiko portefeulje oor te skuif.

Dit is belangrik dat die onttrekkings sowel as die groei uit die aftrede-portefeulje gereeld gemonitor word om te verseker dat daar genoegsame aftree-kapitaal beskikbaar is.

Skakel ons gerus as jy hulp nodig het met hierdie beplanning.

Dr Riaan Botha, D.Phil, AFP™

Photo by Karen Ciocca on Unsplash

1 thought on “Aftrede en jou Neseier”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *