2024-Verkiesing: Moontlike Invloed op Beleggings

Agtergrond

Die 2024-Verkiesing in Suid-Afrika (SA) gaan plaasvind teen die agtergrond dat die African National Congres (ANC) moontlik sy monopolie op politieke mag gaan verloor. Wat gaan die moontlike invloed van 30 jaar se politieke magsmonopolie verandering op beleggingsportefeuljes wees?

Die geskiedenis van verkiesings het gewys dat om ’n moontlike stem uitslag te voorspel gewaagd en meestal verkeerd is. Die risiko bestaan dat nuwe politieke partye beter of swakker by die stembus kan vaar as wat algemeen verwag word. Die algemene verwagting is egter dat die politieke scenario vir SA wel gaan verander met die 2024-verkiesing.  Ons gaan deur middel van twee moontlike uitslag scenario’s probeer voorspel wat die invloed daarvan op Suid Afrikaans gebaseerde beleggingsportefeuljes gaan wees. Die tweede moontlike scenario sal in die volgende nuusbrief bespreek word.

Scenario 1 : Invloed van die ANC

As vertrekpunt word aanvaar dat ‘n groot moontlikheid bestaan dat die ANC na die verkiesing steeds die politieke party gaan wees wat die meeste stemme gekry het. Die was die ANC wat die huidige Grondwet van SA finaal in 1996 goedgekeur het en daarom moet verwag word dat daar nie drastiese beleidsverandering na die verkiesing sal plaasvind nie.

Dit is egter bekend dat die ANC verdeel is oor die rol van die staat in die ekonomie. Die sosialiste en kommuniste wil die staat se rol in die ekonomie vergroot terwyl die vryemark ondersteuners die teendeel ondersteun. Dit is egter duidelik dat die huidige Ministers wat die ekonomiese portefeuljes bestuur voorstanders is van die groter wordende rol van die staat in die ekonomie.

Daar kan dus verwag word dat indien die ANC in die verkiesing 50% plus stemme op die party gaan vestig die huidige swak prestasie van die ekonomie sal voortduur.  Indien die ANC minder as 50% stemme gaan ontvang gaan die vennoot wat gekies gaan word se ekonomiese beleid ’n rol speel in die nuwe ekonomiese beleid van SA. Dit gaan bepaal of die vryemark ondersteuners sterker of swakker bedingingsmag gaan hê in die nuwe ekonomiese beleid.

Gevolgtrekking

Hierdie politieke scenario sal na verwagting nie dramatiese positiewe of negatiewe invloed uitoefen op SA gebaseerde beleggingsportefeulje se prestasies nie. Indien daar egter enige onrus gaan uitbreek, sal dit portefeuljes negatief raak. Daar is egter ’n verwagting onder Suid Afrikaners dat die heersende swak ekonomiese prestasie van die ANC-administrasie nie kan voortduur nie en daar kan verwag word dat druk op ’n toekomstige ANC-regering uitgeoefen sal word om meer vryemark aktiwiteite in ’n toekomstige ekonomie te akkommodeer.

Dr Riaan Botha FSA™ D.Phil

Photo by Phil Scroggs on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *